Политика безопасности


1.1 SIA "MAPO" (turpmāk – Pārzinis), tīmekļa vietnē www.manslizings.lv (turpmāk – Vietne) veic tādu personas datu apstrādi, kuri ir iegūti no datu subjekta – Vietnes lietotāja (turpmāk – Lietotājs).

1.2. Pārzinis rūpējas par Lietotāja privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
1.3. Ņemot vērā minēto, Pārzinis ir izstrādājis šo privātuma politiku, ar mērķi, sniegt Lietotājam Regulā paredzēto informāciju.
1.4. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Lietotājs sniedz personas datus (Vietnē, papīra formātā vai telefoniski).

2. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

2.1. Pārzinis ir SIA "MAPO", adrese: Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, "Piepilsētas", LV-2111, reģ.nr. 41203036834, mājaslapa – www.manslizings.lv, e-pasts - info@manslizings.lv, tālrunis – +371 26-612-612. manslizings.lv vietnē visus datus apstrādā un glabā SIA Mapo. Klients dod savu piekrišanu datu apstrādei.


3. Apstrādes nolūki, kā arī apstrādes juridiskais pamats

3.1. Ja Lietotājs Pārzinim iesniedz savus personu datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, personas kodu, e-pasta vai pasta adresi, tālruņa numuru, personīgos ziņojumus, fotogrāfijas utt., izmantojot Vietnes kontaktformas, e-pastu vai cita veida pastu, mēs saglabājam un izmantojam šo informāciju šādiem mērķiem:
  • lai izpildītu vai noslēgtu attiecīgu pakalpojumu sniegšanas līgumu;
  • lai ļautu mūsu speciālistiem ar Jums sazināties, lai sniegtu Jums informāciju un atbildētu uz jūsu jautājumiem;
  • lai dotu Jums iespēju sniegt Jūsu vērtējumu par sadarbību ar nozares speciālistiem;
  • lai mēs spētu uzturēt efektīvu klientu datu bāzi un Jums nebūtu atkārtoti mums jāsniedz dažāda informācija;
  • lai, analizējot lapas apmeklētājus un viņu vēlmes, pieprasījumu vēsturi, mēs spētu piedāvāt arvien noderīgākus pakalpojumus savā platformā;

3.2. Minēto datu apstrāde mums ir nepieciešama klienta identificēšanai; līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai; pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai; klientu apkalpošanai; iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei; norēķinu administrēšanai, kā arī citiem, ar līgumu noslēgšanu vai izpildi tieši saistītiem nolūkiem.
Jūs, izmantojot Vietni, varat pieteikties iespējai izvērtēt Jūsu līzinga saņemšanas iespējas. Ņemot vērā, ka Pārzinis līzinga pakalpojumus nesniedz un nevienu nekreditē, minēto izvērtējumu veiks mūsu piesaistīti darījumu partneri, pēc sazināšanās ar Jums un papildus informācijas pieprasīšanas. Lai izskatītu Jūsu līzinga pieteikumu, un, lai sazinātos ar Jums papildus informācijas saņemšanai, mūsu darījumu partneriem tiks nodots Jūsu vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs. Pārējos, līzinga iespēju izvērtēšanai nepieciešamos datus Jūs varēsiet iesniegt pa tiešo līzinga pakalpojumu sniedzējam, kurš ar Jums sazināsies. Pārzinis Jūsu datus neizmantos, lai saņemtu informāciju no trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām.
Datu apstrādes tiesiskais pamats ir Regulas 6. panta 1.punkta b. apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. Tāpat, datu apstrādes tiesiskais pamats ir Regulas 6. panta 1.punkta f. apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai.

4. Personas datu kategorijas

4.1. Personas datu kategorijas – vārds, uzvārds, personas kods, e-pasta vai pasta adrese, IP adrese, tālruņa numurs, ziņojuma vai vēstules saturs, fotogrāfijas, utt.

5. Personas datu saņēmēju kategorijas

5.1. Dati tiek izpausti tiem Pārziņa darbiniekiem, kam tie ir nepieciešami tiešo pienākumu veikšanai, lai izpildītu vai noslēgtu attiecīgu pakalpojumu sniegšanas līgumu.
5.2. Iegūstot un izmantojot personu datus, mēs daļēji izmantojam ārējo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, kuri saskaņā ar līgumu stingri ievēro mūsu norādījumus un kurus mēs pirms pakalpojuma izmantošanas un arī turpmāk pastāvīgi kontrolējam.

6. Datu subjektu kategorijas

6.1. Datu subjektu kategorijas – Pārziņa esošie, bijušie un potenciālie klienti un to kontaktpersonas.

7. Datu nodošana ārpus Latvijas

7.1. Saņemtos datus nav plānots nodot ārpus Latvijas, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas, kā arī tie netiks nodoti nevienai starptautiskai organizācijai. Tai pašā laikā, ņemot vērā, ka Vietne ir saistīta ar "Google" un "Facebook" pakalpojumu sniedzējiem, Pārzinis nevar garantēt, ka minētie uzņēmumi datus nenodos ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas.

8. Datu glabāšanas ilgums

8.1. Ja norādījumos par datu aizsardzību nav minēts citādi, mēs personu datus izdzēšam vēlākais sešus mēnešus pēc tam, kad vairs nav spēkā sākotnējais datu saglabāšanas iemesls, izņemot gadījumus, ja mūsu tiesības vai pienākums ir arī turpmāk saglabāt šos datus (piemēram, bet ne tikai, grāmatvedības uzskaites vai tiesvedības vajadzībām). Izņēmuma gadījumos (Vietnes failu un datubāzu rezerves kopijas) dati var tikt uzglabāti vienu gadu pēc tam, kad vairs nav spēkā sākotnējais datu saglabāšanas iemesls.

9. Datu subjekta piekļuve personas datiem

9.1. Datu subjektam ir tiesības mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas saņemt piekļuvi datu subjekta personas datiem.
9.2. Lietotājs var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā klātienē, Pārziņa juridiskajā adresē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu), vai e-pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
9.3. Saņemot Lietotāja pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Pārzinis pārliecinās par Lietotāja identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
9.4. Lietotājam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Pārzinim veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret apstrādi, ciktāl šīs tiesības nav pretrunā ar datu apstrādes mērķi (līgumu noslēgšana vai izpilde).
9.5. Datu subjektam nav tiesību saņemt informāciju, ja šo informāciju aizliegts izpaust saskaņā ar likumu nacionālās drošības, valsts aizsardzības, sabiedrības drošības, krimināltiesību jomā, kā arī nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās vai finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību un makroekonomisko analīzi.

10. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei

10.1. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai). Dokumentus Datu valsts inspekcijā pieņem, izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus), kā arī tos var atstāt Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, 1.stāva pastkastē. Datu valsts inspekcija pieņem elektroniskā pasta sūtījumus, kas saņemti uz elektroniskā pasta adresi info@dvi.gov.lv.


SĪKDATŅU LIETOŠANA TĪMEKĻA VIETNĒ www.manslizings.lv

Šajā vietnē tiek lietotas sīkdatnes (angļu valodā “cookies“).

Kas ir sīkdatne?
Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā tiek nosūtīta un saglabāta Jūsu datorā vai mobilajā iekārtā. Katrā turpmākajā vietnes apmeklējuma reizē saglabātās sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz tīmekļa vietni, vai tās partneru vietni, kas tās atpazīst. Sīkdatnes darbojas kā identifikators, kas ļauj tīmekļa vietnēm atcerēties Jūsu iekārtu nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu veiktos uzstādījumus. Papildus informāciju par sīkdatnēm un to pārvaldīšanu vai dzēšanu, varat iegūt tīmekļa vietnē: https://aboutcookies.org.

Sīkdatņu izmantošanas nolūki
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai analizētu tendences, pārvaldītu tīmekļa vietni, sekotu lietotāju darbībām tīmekļa vietnē un vāktu demogrāfisko informāciju par mūsu lietotāju bāzi kopumā. Sīkdatnes, kuras mēs izmantojam mūsu tīmekļa vietnē, nesaglabā datus, pēc kuriem varētu tieši Jūs identificēt.

Kādas sīkdatnes mēs izmantojam?
Lokālās sīkdatnes - sīkdatnes, kuras tiek izveidotas vietnē www.manslizings.lv. To izmantošanas mērķis ir lietotāja veikto uzstādījumu, autorizācijas statusa saglabāšana un atpazīšana.
Google Analytics - šī vietne izmanto pakalpojumu "Google Analytics", ko piedāvā trešās puses uzņēmums "Google". Sīkdatnes, ko saglabā šī sistēma tiek izmantotas statistikas ievākšanai par vietnes apmeklējumiem, lietotāju tendencēm un paradumiem. Ja nevēlaties, lai Jūsu apmeklējumi tiktu reģistrēti "Google Analytics" sistēmā, variet izmantot "Google Analytics Opt-out" pārlūkprogrammas rīku: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout, lai atteiktos no šādu sīkdatņu saglabāšanas Jūsu iekārtā.
Facebook "Pixel" sīkdatnes - šī vietne izmanto pakalpojumu "Facebook Pixel", ko piedāvā trešās puses uzņēmums "Facebook". Sīkdatnes, ko saglabā šī sistēma tiek izmantotas statistikas ievākšanai par vietnes lapu apmeklējumiem, lai mērītu tīklā "Facebook" izvietoto vietnes reklāmu efektivitāti.

Piekrišana sīkdatņu izmantošanai
Pirms sākat izmantot mūsu interneta vietni, mums ir jāsaņem Jūsu piekrišana sīkdatņu izmantošanai. Tādēļ mūsu tīmekļa vietnes pirmreizējā apmeklējuma laikā ir redzama uznirstoša josla, kas informē Jūs par sīkdatņu izmantošanu, un Jums tiek lūgts piekrist sīkdatņu izmantošanai, noklikšķinot uz “Piekrītu”. Ja nepiekrītat sīkdatņu izmantošanai, bet turpināt izmantot tīmekļa vietni, uzskatām, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Atteikšanās no sīkdatņu saņemšanas
Lielākajai daļai pārlūkprogrammu var norādīt, ka nevēlaties saņemt sīkdatnes vispār vai tikai no kādas specifiskas tīmekļa vietnes. Visas mūsdienu pārlūkprogrammas ļauj mainīt sīkdatņu saņemšanas iestatījumus. Šie iestatījumi parasti ir pieejami pārlūkprogrammas uzstādījumu panelī.

Pēdējas izmaiņas veiktas: 21.08.2022